پروژه های جاری

ردیف عنوان پروژه کارفرما
۱ انجام خدمات مهندسی و نظارت کارگاهی بر عملیات اجرائی احداث نیروگاه سیکل ترکیبی 460 مگاواتی غرب مازندران شرکت تولید برق ماه تاب کاسپین
۲ انجام خدمات مهندسی و مشاوره شامل بازبینی و تطبیق و تصویب طراحی، نظارت کارگاهی، نظارت عالیه مشتمل بر هماهنگی و انجام خدمات مهندسی برای اجرای پروژه بخش بخار نیروگاه سیکل ترکیبی ارومیه  شرکت تدبيرسازان سرآمد
۳ ارائه خدمات یک پارچه نظارت عالیه و نظارت کارگاهی پروژه آب شیرین کن بندر عباس به ظرفیت دویست هزار متر مکعب در شبانه روز شرکت سازه سازان
۴ انجام خدمات نظارت بر مصرف مالی در پروژه نیروگاه سیکل ترکیبی 500 مگاواتی غرب مازندران (طرح مصوب بانک صنعت و معدن) و تهیه گزارش پیشرفت پروژه مطابق فرمت های بانک صنعت و معدن شرکت تولید برق ماه تاب کاسپین
۵ انجام خدمات نظارت بر مصرف منابع مالی در پروژه سیکل ترکیبی نیروگاه رودشور (طرح مصوب بانک صنعت و معدن) و تهیه گزارش پیشرفت پروژه مطابق فرمت های بانک صنعت و معدن شرکت تولید برق امیرکبیر
۶ انجام خدمات نظارت بر مصرف مالی در پروژه آب شیرین کن بندر عباس به ظرفیت دویست هزار متر مکعب در شبانه روز (طرح مصوب بانک صنعت و معدن) و تهیه گزارش پیشرفت پروژه مطابق فرمت های بانک صنعت و معدن شرکت سازه سازان
۷ انجام خدمات مهندسی کارهای باقیمانده نيروگاه سيکل ترکيبي 500 مگاواتي کهنوج (شوباد) شرکت ماهتاب کهنوج
۸ ارائه خدمات مهندسی، مشاوره ای و مدیریتی نیروگاه سیکل ترکیبی سمنگان، مشتمل بر بررسی و اظهار نظر، ارائه گزارشات لازم، در زمینه های تغییر و تحول سیستم ها و جزایر مختلف نیروگاه و با توجه به قراردادهای مربوطه، طرح های توسعه و سرمایه گذاری احتمالی در زمینه تولید برق، بهره برداری، تولید و فروش برق شرکت نیروگاهی سیکل ترکیبی کرمانیان